EtusivuToimintaTutkimus ja julkaisut › Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkimus

Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkimus

Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö on saanut Koneen säätiöltä apurahan kolmivuotiselle hankkeelle Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkimus.
Hanke toteutetaan vuosina 2017–2019.

Yhteyshenkilöt:

Hankekoordinaattori
Jemina Lindholm
jemina.lindholm[at]artcentre.fi
p. 040 864 1178

Hankevastaava
Päivi Venäläinen
paivi.venalainen[at]artcentre.fi
p. 050 308 3625

Hankkeen tavoitteena on

1) edistää ja kehittää lasten ja nuorten tuottaman visuaalisen ja audiovisuaalisen taiteen tallentamista tutkimusta;
2) avata ja tehdä tunnetuksi lasten ja nuorten taiteen arkistoja ja aineistoja tutkijoille sekä muille toimijoille;
3) monipuolistaa arkistojen ja aineistojen sisältöjä; tämä sisältää olemassa olevien arkistojen ja aineistojen kriittistä tarkastelua sekä nykyajan visuaalisen kulttuurin muodot huomioivan dokumentoinnin, aineiston ja tiedon keräämisen tapojen kehittämistä.

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä

1) kootaan eri tieteen- sekä muiden alojen toimijoista verkosto pohtimaan lasten ja nuorten taiteen tallentamiseen ja arkistointiin sekä arkistojen tutkimiseen ja muuhun käyttöön liittyviä kysymyksiä (eettisiä, sisällöllisiä ja menetelmällisiä);
2) kootaan tietoa jo olemassa olevista tutkimuksista;
3) tuotetaan uusia näkökulmia ja menetelmiä tutkia ja kartuttaa lasten januorten taiteen arkistoja
4) järjestetään workshopeja, kesäkoulu ja seminaari
5) tuotetaan julkaisu
6) luodaan verkkosivusto, josta saa tietoa lasten ja nuorten visuaalisen ja audiovisuaalisen taiteen arkistoista, arkistoinnista ja tutkimuksesta;

Yhteistyötahot

Hanke perustuu Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön syksyllä 2015 kokoaman tutkijatyöryhmän työhön. Työryhmän jäseninä ovat olleet:
Aalto-yliopiston Taiteen laitos / taidepedagogiikanlehtori Tiina Pusa
Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma / kuvataidekasvatuksen yliopistolehtori Anniina Koivurova ja yliopisto-opettaja, väitöstutkija Annamari Manninen
Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos / KT, TaM, dosentti Seija Kairavuori
Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos / post doc -tutkija Susanne Ylönen
Nuorisotutkimusverkosto / tutkija Fanny Vilmilä, nuorisotutkimuksen dosentti Jaana Lähteenmaa Tampereen yliopistosta ja tutkija-tohtori ja tutkijatohtori Sofia Laine, Nuorisotutkimusverkosto
Oulun yliopiston Kasvatustieteenlaitos / tutkija-tohtori Pauliina Rautio

Hankkeen aikana koottavaan verkostoon kutsutaan edustajia muistakin yliopistoista sekä lasten ja nuorten taidetta tallentavilta tahoilta. Myös taiteilijoita pyydetään mukaan

Mitä tutkitaan ja tallennetaan?

Hankkeen lähtökohtana on Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto, joka käsittää n.100 000 teosta yli 130 maasta lähes 50 vuoden ajalta lue lisää >>. Tarkastelun kohteena on muutkin lasten ja nuorten taiteen arkistot ja aineistot, kuten Aalto-yliopiston Taiteen laitoksen arkisto, jossa on kymmeniä tuhansia koulujen kuvataidetöitä vuosilta 1910–1999 lue lisää >>.

Hankkeessa pohditaan myös eri tarkoituksiin kuten tutkimusta, näyttelyitä tai erilaisia kilpailuja varten kerättyjen aineistojen tallentamista ja myöhempää tutkimuskäyttöä sekä yleisemminkin, miten ja millaista aineistoa tulisi tallentaa ja tutkia.

Hankkeessa pyritään tarkastelemaan lasten ja nuorten taiteen arkistoja ja aineistoja eri näkökulmista ja monitieteisesti. Tutkittaessa lasten ja nuorten taiteen arkistoja ja aineistoja tarkastelun kohteena voivat olla mm.:

1. Itse kuvat
1.1 Aineistoa voi käsitellä otantana lasten ja nuorten kuvallisesta ilmaisusta(kuvien ilmiasun tutkiminen). Tarkastelun kohteena voi olla mm. kuvallinen kehitys, estetiikan ja kuvakulttuurin muuttuminen eri aikakausina, eri aikakausien ja kulttuurien kuvissa oleva samanlaisuus ja erilaisuus, tuttuus ja vieraus sekä kuvien välittämä taidekäsitys.
1.2 Lasten ja nuorten tuottamia kuvia voi tarkastella kulttuurihistoriallisen tiedon lähteenä ja ilmiöiden edustajina (kuvien sisällön tutkiminen). Kuvista voi hakea tietoa sekä kulttuurihistoriasta että nykyhetkestä, lasten arjesta ja kokemusmaailmasta sekä lapsuudesta eri puolilla maailmaa ja eri kulttuureissa. Tarkastelun kohteena voi olla myös kuvien metataso; millaista lapsuutta ja nuoruutta sekä mitä osaa lapsen ja nuoren elämästä aineiston kuvat edustavat,millaista lapsuutta ja nuoruutta kuvilla tuotetaan.
1.3 Lasten ja nuorten tuottamia kuvia voi myös tulkita pedagogisten ja kasvatuksellisten ilmiöiden edustajina. Niiden kautta voi vertailla erilaisten, eri aikakausien ja eri maiden pedagogisia käytäntöjä ja opetussuunnitelmia. Niiden kautta voi myös pyrkiä avaamaan opetussuunnitelmien ja pedagogisten käytänteiden taustalla olevia käsityksiä ja näkemyksiä taiteesta, kasvatuksesta, opetuksesta, oppimisesta ja lapsista.

2. Kuvien tekijät ja tulkitsijat
Kun tutkimuskohteena on kuvien tekijät, taustoitetaan lasten ja nuorten tuottamia kuvia. Hankitaan tietoa kuvien historiallisesta ja kulttuurisesta kontekstista. Parhaassa tapauksessa yritetään saada henkilökohtaista ja henkilökohtaisesti tietoa kuvien tekijöistä; heidän muistojaan, ajatuksiaan ja näkemyksiään. Näkökulmia yksittäisiin teoksiin sekä arkisto- ja aineistokokonaisuuksiin voi kerätä ja tutkia myös lasten ja nuorten puheen sekä kiinnostuksen kautta.Kiinnostavaa on myös lasten ja nuorten tutkiminen kuvista puhumisen kautta: Mitä ja miten lapset ja nuoret puhuvat kuvista? Mitä heidän puheensa kertoo? Mistä puhe kumpuaa? Mitä se kertoo taide- tai kasvatuskäsityksistä?

3. Lasten ja nuorten taiteen tallentamiseen ja tutkimiseen liittyvät eettiset kysymykset
Erityisesti lasten ja nuorten taiteen kohdalla kiinnostavia ovat tekijänoikeus- ja henkilötietosuojaan liittyvät kysymykset niin tutkimuksen, tallentamisen, käytön ja julkisen esittämisenkin kohdalla. 

Tarkempi hankekuvaus (pdf-tiedosto)

HAETAAN OPINNÄYTETYÖN TEKIJÖITÄ

Tule mukaan tuottamaan uusia näkökulmia ja menetelmiä tutkia ja tallentaa lasten ja nuorten taidetta!

Saat vastineeksi:

  • runsaan ja monia näkökulmia ja tutkimusmenetelmiä mahdollistavia aineistoja.
  • monitieteisen yhteisön tukemaan lopputyön tekemistä mm. kesäkoulun puitteissa.
  • mahdollisuuden kirjoittaa artikkelin aihetta käsittelevään julkaisuun.

Aikataulu opinnäytetöiden tekijöiden osalta
Vuosi 2017–kevät 2018:
Lopputöiden aloittaminen ja tekeminen oman oppilaitoksen tutkimusseminaareissa ja henkilökunnan ohjauksessa, mahdollisesti hankkeen osalta workshopeja lopputöiden tekijöille
Elokuu 2018:
Kesäkoulu, jossa työstetään lopputöitä ja julkaisun artikkeleja alan asian tuntijoiden luentojen siivittämänä.
Syksy 2018:
Lopputöihin liittyvien artikkelien kirjoittaminen julkaisua varten
Kevät 2019:
Julkaisun artikkelien referee-kierros ja toimitus
Syksy 2019:
Loppuseminaari, kirjan ja verkkosivujen julkaiseminen

Lisätietoja:
Päivi Venäläinen
paivi.venalainen[at]artcentre.fi
p. 050 308 3625